ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Η LILΙ DROGERIE SINGLE MEMBER SA  (εφεξής καλούμενη «LILI DROGERIE»), σεβόμενη απόλυτα το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών, επιθυμεί με την παρούσα να ενημερώσει τους υποψήφιους εργαζόμενους σε αυτήν, για τον τρόπο με τον οποίο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία περιέχονται σε βιογραφικά σημειώματα ή/και τυχόν αιτήσεις, που υποβάλλονται για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

 1. Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την υποβολή του δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτό στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.
 2. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο, το οποίο μας γνωστοποιείτε κατά την υποβολή του βιογραφικού σας, αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατ’ άρθρο 4 ΓΚΠΔ (εφεξής καλούμενα «προσωπικά δεδομένα»).
 3. Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος και την υποβολή της υποψηφιότητάς σας για την πλήρωση θέσεως εργασίας παρέχετε ρητά την συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 4. Η LILI DROGERIE συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησής σας για την πλήρωση της θέσης εργασίας για την οποία υποβάλατε την υποψηφιότητά σας.
 5. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η LILI DROGERIE (Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, 14231, Νέα Ιωνία Αττικής).
 6. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της LILI DROGERIE, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των βιογραφικών, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, χωρίς κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για δικό τους όφελος.
 7. Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης εργασίας, για την οποία υποβάλατε την υποψηφιότητά σας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από τα συστήματα και τα αρχεία μας.
 8. Κατ’ εξαίρεση, η LILI DROGERIE δύναται να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα δύο έτη, προς τον σκοπό μελλοντικής αναζήτησης θέσης απασχόλησης, εφόσον συγκατατίθεστε ρητά (π.χ. γραπτώς μέσω email).
 9. Η επικοινωνία μας μαζί σας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή δια αλληλογραφίας, στα στοιχεία επικοινωνίας που μας γνωστοποιήσατε κατά την υποβολή του βιογραφικού σας.
 10. Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή:
  1. να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
  2. να αποκτήσετε πρόσβαση και να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η LILI DROGERIE,
  3. να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/ και να τα συμπληρώσει αν δεν είναι πλήρη,
  4. να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
  5. να ασκήσετε τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, φορητότητας αυτών και εναντίωσης στην επεξεργασία τους,
  6. να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς ωστόσο η ανάκληση αυτή να επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της και
  7. να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 11. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, την υποβολή τυχόν ερωτήσεων, παραπόνων και προβληματισμών, καθώς και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lilidrogerie.gr  ή επιστολή στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, 14231, Νέα Ιωνία Αττικής.
 12. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διενεργείται κατά τους όρους της παρούσας και διέπεται από την σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 13. Η παρούσα Πολιτική τροποποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και η τελευταία επικαιροποιημένη Πολιτική δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της LILI DROGERIE.

Ακολουθηστε μας